Gå till innehåll
BS Nordboulen
BS Nordboulen

Kallelse Årsmötet + dagordning!

Det blir ett årsmöte även i år.

Dag:
Måndag den 26/2

Tid:
19:00

Var:
Umeå Boulehall

Dagordningen:
1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) två (2) justerare tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse
7. Kassaberättelse (Resultat- och balansräkning)
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelsens förslag
a) inga styrelseförslag
11. Motioner
a) Inga motioner har inkommit
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
14. Val av
a) ordförande på ett (1) år
b) ledamöter (enligt §11)
c) suppleanter, (enligt §11)
d) två (2) revisorer
e) valberedning (enligt §14)
f) uttagningskommitté (enligt §15)
g) ledamot till Umeå Bouleallians, 2 år (vartannat år, udda år)
15. Fastställande av medlemsavgifter
16. Övriga frågor (beslut kan endast fattas om frågan meddelats i kallelsen)
17. Mötets avslutande

Obs!
Övriga årsmöteshandlingar kommer senare

Publicerad: 2024-02-09

Senast uppdaterad: 2024-02-09

Författare: Magnus Sandberg

Sponsorer

För att komma till klubbens Facebook-sida, klicka på Facebook-loggan ovan.

Postadress:
Mikael Rännar
Sandbackavägen 26 B
903 46 Umeå

E-postadress:
bsnordboulen@gmail.com

Telefonnummer:
070-670 38 50